Bakgrund

Enligt FN:s barnrättskonvention har alla barn rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda och i första hand är det barnets föräldrar som ansvarar för att ge barnet vad det behöver och har rätt till. Men samhället har också en skyldighet att stödja föräldrarna i denna uppgift. Föräldrastöd är ett brett begrepp och kan innebära olika typer av stöd. Den viktigaste formen av stöd är det informella stödet som ges och tas emot i de egna sociala nätverken. En grundläggande tanke i svensk välfärdspolitik är att erbjuda föräldrarna goda livsvillkor, som är en av förutsättningarna för ett gott föräldraskap. Det svenska samhället har därför ett väl utvecklat skyddsnät där familjer ges ett grundläggande stöd och skydd i form av exempelvis barnbidrag, föräldrapenning, tillgänglighet till vård, skola, förskola och fritidsverksamhet. Stödet kan också vara ett strukturerat utbud från samhället såsom föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovården, stödprogram för föräldrar och föräldrarådgivning.

Forskningen kring barns förhållanden visar att olika former av föräldrastöd har betydelse för såväl enskilda barn som för samhället i stort. Familjen och föräldrarna har störst betydelse för att ge barnen ett gott liv. Föräldrar har stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa samt sociala kompetens, och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna.

Generellt gäller att en trygg miljö under den tidiga uppväxten ökar chansen för att det ska gå bra senare i livet. Risken att utveckla problem minskar när barn och föräldrar har en ömsesidig god relation och när barns positiva handlingar uppmärksammas mer än de negativa.Att vara en bra förälder, som både ger värme och sätter ramar, är inte en självklar färdighet utan den växer fram under föräldraskapet. Olika föräldrar klarar olika saker och ingen klarar allt. Behovet av stöd kan också skifta under barnets uppväxt. Därför kan det vara bra att få råd och stöd under resans gång.

I Sverige erbjuder kommunerna föräldrar att delta i olika strukturerade föräldrastödsprogram, föräldrakurser, som fokuserar på samspelet mellan förälder och barn. Vanliga teman är barns och ungdomars utveckling, sätt att förena värme och gränssättning, förhållningssätt i olika situationer samt konflikthantering och problemlösning. Föräldrarna får stöd i att utveckla ett positivt samspel och en tydligare kommunikation med sina barn.

Föräldrastödsprogrammen vänder sig till föräldrar med barn i olika åldersgrupper och det vanliga är att deltagarna träffas en gång i veckan, eller varannan vecka, vid upprepade tillfällen.Grundläggande är att programmen bygger på en kognitiv teori och social inlärningsteori, och att träffarna är strukturerade och följer en handledning eller manual. Programmen erbjuds via olika arenor, t.ex. förskolan eller skolan, familjecentralen, ideella organisationer, studieförbund och socialtjänsten.

Definition av föräldrastöd ”en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk”.

 • service4
  En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.
 • service5
  Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.
 • service6
  Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.
 • service7
  Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att hjälpa funktionsnedsättning. - ska förebygga förluster av funktion eller förmåga- förbättra eller bevara förmåga eller funktion.