Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/5/7/edwelope.se/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 Svensk lag - EDWelope AB

Svensk lag

Tio olika insatser enligt LSS

I Sverige är det allmänt känt vilket stöd samhället erbjuder för att individer med funktionsvariation ska ha ett självständigt liv. När stöd behövs i vardagliga aktiviteter beviljas insatser så som “personstödjare”, “boendestödjare”, personlig assistent, “ombud”, “vuxenkompis” eller ”ledsagare” ”kontaktfamilj”. Efter kartläggning av behov upprättas en plan på insatsens art, syfte och när målet uppfyllts.

LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets.
Grupperna består av personer med
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Uppdragens utformning definierar huruvida man beviljas ledsagare, boendestödjare eller kontaktperson. Uppdraget kan till exempel vara att följa med sin klient till badhuset för att hjälpa honom/henne att delta i en rehabiliteringsinsats, ex. i vattengymnastik 2 ggr/vecka. Eller att åka till matvarubutik med en synskadad person för att hjälpa honom/henne att handla och transportera hem matvaror.

I samband med att den enskilde beviljas en insats enligt LSS ska han eller hon erbjudas en individuell plan enligt LSS. Den individuella planen ska innehålla beslutade och planerade insatser och tas fram i samråd med den enskilde. Planen ska även redovisa åtgärder som vidtas av andra aktörer än kommunen eller landstinget.

Den som har beviljats en insats kan när som helst begära att en individuell plan upprättas. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till brukarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av den. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Syftet är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får.
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter, och kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

LSS innehåller tio preciserade insatser för särskilt stöd och särskild service:
1. Rådgivning och annat personligt stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
10. Daglig verksamhet

 • service4
  En välformad fritidsaktivitet för personer med funktionsvariation kan leda till en positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande.
 • service5
  Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.
 • service6
  Profilboende är ett boende med en särskild inriktning, ett vård- och omsorgsboende med specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning.
 • service7
  Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att hjälpa funktionsnedsättning. - ska förebygga förluster av funktion eller förmåga- förbättra eller bevara förmåga eller funktion.