EDWelope AB är en kunskapsorganisation, en gemensam beteckning – ett varumärke – för den kvalificerade utrednings- utvärderings-, och utvecklingsverksamhet som ett antal formella företag bedriver tillsammans.

Våra socionomkonsulter är väl förtrogna med myndighetsutövnings hantverk från lagstiftning och utredning till verkställande av beslutade insatser enligt SoL och LVU. Vare sig uppdraget handlar om en enskild specifik utredning eller uppdrag om ledarskap och organisation kan man som uppdragsgivare lita på att EDWelope’s konsult innehar de specifika kunskaper som eftersöks. 

Ellena Dellios (f.66) äger och driver EDWelope AB sedan 2015. Hon är auktoriserad socionom med vidareutbildning i ett flertal påbyggnadsutbildningar inom socialtjänstens verksamhetsområde. Utbildningar bl a inom barns utveckling, systemteorier, LEAN och i utvärderingsmetodik och lärande utvärdering genom följeforskning.

Ellena har mer än 30 års erfarenhet från offentlig sektor, främst inom socialtjänstens verksamhetsområde. Hennes erfarenheten grundar sig i ett brett spektrum inom individ och familjeomsorgen, barn- och unga, arbetslivscoach, terapeut, vuxenpsykiatri, mottagande av nyanlända, hedersrelaterat våld, försörjningsstöd, skolkurator, missbruksvård, arbetsledning samt budget och personalansvar. Idag arbetar Ellena med sociala barnavårdsutredningar och projektutveckling. Ellena var delaktig i utvecklingen av ENIG, ett arbetslivsinriktat integrationsprogram och har vid sidan av arbetet ett stort politiskt engagemang i välfärdsfrågor.

Lars Dahlberg (f.62) har sin bakgrund inom högskoleväsendet där han arbetet med utbildning och forskning inom arbetsvetenskap med fokus på olika gruppers villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden samt med vetenskaplig metodik och utvärderingsdesign. Lars har vidare en bred erfarenhet som utvärderare och utredare åt privat och offentlig sektor. Lars är i dag verksam i EDWelope som konsult med inriktning på upphandlingar, anbudsstöd, sociala välfärdstjänster och utvärdering åt ESF-rådet.

 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.


EDWelope

EDWelope AB är en kunskapsorganisation, en gemensam beteckning – ett varumärke – för den kvalificerade utrednings- utvärderings-, och utvecklingsverksamhet som ett antal formella företag bedriver tillsammans.

Läs mer om oss..