Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/5/7/edwelope.se/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 DIN BROR- PROGRAM FÖR INTEGRATIONSARBETE MED TONÅRSPOJKAR - EDWelope AB
Du valde Sverige; möjligheternas och skyldigheternas land. Program för integrationsarbete med tonårspojkar. Varför behövs ett program för integrationsarbete med tonårspojkar? Personer som flytt från våldsintensiva miljöer med verkliga faror som kräver vissa färdigheter för att överleva behöver oftast hjälp att reflektera över sin situation i det nya landet. Är det verkligen krig nu? Kan jag sänka garden utan risk? Olika världsbilder och erfarenheter bidrar till olika tolkningar av världen tolkar vilket skapar friktion och svenska jämställdhetsideal kan relativt obarmhärtigt kollidera med traditionella patriarkala traditioner. Detta tillsammans med bristande färdigheter för den nya miljön ökar pojkars risk för våld och antisocialt beteende, speciellt i kombination med en omgivning som invaliderar pojkarna och ser dem som vuxna manliga förövare. Programmet använder DIN BROR metoden vars syfte är att skapa möjligheter för asylsökande eller nyanlända tonårspojkar att utveckla väsentliga sociala färdigheter. Programmet och målgruppen
 • 8 (+/-2) deltagare. Max ålder 17 år.
 • 15 sessioner á ca 90 min under en ramtid av 10 – 16 veckor
 • Genomförs utan extern tolk. Rekommenderad vistelsetid i Sverige för deltagare minst 6 månader.
 • Utvärdering före och efter insats enligt standardiserad metod
 • Följer manualbaserat program
   Vad arbetar vi med i mötet med tonårspojkarna? Pojkarnas självbild och förståelse och kunskap om sig själva, sitt handlande och sin omgivning och det system de befinner sig inom.
 • Värderingar och normer som omger pojkar.
 • Förståelse och respekt för könsroller och jämställdhet i Sverige.
 • Att stå emot våldsbejakande extremism.
Skyddsfaktorer som utvecklas hos individen
 • Förmåga till impulskontroll och känsloreglering vilket ger ökad självkontroll och problemlösande
kompetens
 • Förändring av belöningssystemet från stöd för negativt beteende till prosocialt beteende
 • Ersätta färdigheter i negativ miljö till mer prosociala alternativ
 • Minskat umgänge med antisociala vänner och en antisocial miljö
 • Ökad identifiering och tillvaro med antikriminella och prosociala vänner
 • Identifiering och anknytning till prosociala rollmodeller
 • Utveckling av familjekommunikation och funktion (jämfört med tidigare familjekultur)
 • Stöd for att fungera i skola eller arbete
Mervärde för omgivning och skola. DIN BROR metoden har hittills utvärderats externt fem gånger. Utvädringarna visar på tydliga och hållbara effekter. Bland annat har ambitionsnivån i skolarbetet ökat och likaså upplevelsen av trygghet samt förmågan till konsekvenstänkande. Skolan har nämnt att skolmiljön blivit lugnare, mobbning har gått ner och i den senaste utvärderingen gick deltagarnas trygghet upp med 47 %, våldsanvändandet gick ner med 45 % och skolkningen gick likaså ner med 69 % efter 15 gruppträffar.[i] Utvärderingar har också mätt effekterna över längre tid och sett att de positiva effekterna kvarstår över flera år och i många fall ökar ytterligare. En viktig slutsats från utvärderingarna är att antalet riskfaktorer gått ner väsentligt för deltagande pojkar[ii]. [i] Resultatmätning Bröder och Systrar Alby 2012/2013: Inkludera Invest [ii] Lindgren, L. (2011). Utvärderingsrapport Din Bror Kristianstad 2011. Devinor
 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.