Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/5/7/edwelope.se/httpd.www/wp-content/themes/heisengard/importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 121 ENIG – ETABLERINGSPROGRAM FÖR NYANLÄNDA I GRUPP - EDWelope AB
Du valde Sverige; möjligheternas och skyldigheternas land. Varför behövs ett etableringsprogram? För många familjer som migrerat från grupp- och traditionsorienterade samhällen har ankomsten till Sverige inneburit att familjens roller utsatts för betydande påtryckningar. Svårigheter med det nya språket och etablering på arbetsmarknaden i kombination med historisk misstro mot myndigheter och rättssystem leder ofta till undvikandebeteenden vilket bidrar till att möten med människor från nya grupper upplevs som ångestfyllda. Ett sätt att hantera situationen är att söka sig till dem som har samma ideal och värderingar och skapa tydliga regler som håller ihop gemenskapen vilket ytterligare kan försvåra etablering på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Utomeuropeiskt föddas situation på arbetsmarknaden får idag generellt beskrivas som synnerligen utsatt och svårigheterna antas även tillta över tid. Syfte och mål Syftet med programmet ENIG är att deltagarna
 • ska se vikten av att tillskansa sig tillräckliga färdigheter för att klara av en vardaglig funktionsnivå i ett svenskt samhälle.
 • ska utveckla realistiska och integrationsfrämjande färdigheter som möjliggör livschanser och vändpunkter i Sverige.
 • har identifierat en eller flera yrkesinriktningar med en konkret handlingsplan för att nå dithän.
Det övergripande målet är att deltagarna utvecklar tillräckliga färdigheter för att skapa livschanser åt sig själva och sin familj i Sverige genom; –     ökad tilltro till myndigheter –     motivation till aktivering och karriärplanering –     ökad identifiering och inkludering i föreningsliv, civilsamhälle och andra prosociala grupper Målgrupp Programmet riktar sig till utrikesfödda vuxna som genomgått etableringsfasen men ej etablerat sig på arbetsmarknaden och behöver nya färdigheter och insikter för att kunna orientera sig i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Om Programmet Programmet skiljer sig från de mer arbets- och utbildningssökande insatserna i AF:s Förberedande utbildning, Meritportfölj, Stöd och matchning och Samhällsorientering så till vida att fokus är att begripliggöra och skapa meningsfullhet i den uppkomna situationen som deltagarna befinner sig trots tidigare insatser. Programmet består av två faser. Den första fasen innehåller alliansbyggande sessioner som syftar till att skapa igenkänning, förståelse och motivation för programmet. Små- och storgruppsdiskussioner samt rollspel används för att identifiera vinster och förluster med att migrerat till Sverige och vilka krav som det nya samhället ställer. Fas två har även det pedagogiska syftet att ge kunskap och förståelse om förutsättningar för ett gynnsamt liv i Sverige. Programmets upplägg: –      16 träffar i grupp, två timmar per vecka –       8-12 deltagare per grupp –       Adekvata hemuppgifter ges efter varje session Metod och förhållningssätt Programmet bygger på väl utarbetade och testade metoder som har sin grund i KBT (kognitiv beteendeterapi), DBT (dialektisk beteendeterapi) och TBA (tillämpad beteendeanalys). Handledaren har kompetensen att förmedla: Förståelse för de utmaningar som föräldrar från traditionella kulturer möter i ett modernt och sekulariserat land. Förhållningssätt som är nyfiket, utforskande, delande, validerande, icke dömande, modellerande, speglande, omhändertagande, vänligt och primärt icke terapeutiskt. Samtalsteknik som syftar till att vägleda på ett utforskande och icke dömande sätt.
 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.