Du valde Sverige; möjligheternas och skyldigheternas land. Varför behövs ett föräldraprogram? För många familjer som migrerat från grupp- och  traditionsorienterade samhällen har ankomsten till Sverige inneburit att familjens roller utsatts för betydande påtryckningar. Svårigheter med det nya språket och etablering på arbetsmarknaden i kombination med misstro mot myndigheter och rättssystem leder ofta till undvikandebeteenden hos föräldrarna. Samtidigt  lär sig barnen betydligt mer om det svenska samhället genom skola och kamrater. Barnen har i dessa fall fått ta ett väsentligt större ansvar för familjen då föräldrarna undviker den främmande kulturen. Föräldrarna saknar ofta färdigheter att vägleda barnen i det svenska individorienterade och sekulariserade samhället vilket i sin tur leder till att barnen kritiseras för att sakna färdigheten att orientera sig i det svenska systemet. Föräldrarnas situation bidrar till att barnen uppfostras fortgår utifrån ett traditionellt och överlevnadsfokuserat perspektiv men barnen möter helt andra förhållningsätt utanför hemmet i Sverige. Denna konflikt drabbar inte bara barnen utan är också i sig en grogrund till ökad misstro för föräldrarna mot det omgivande samhället vilket ger en negativ utvecklingsspiral. Syfte och mål Programmet syftar till att komplettera och utveckla framgångsrika och positiva föräldrastrategier för att kunna vägleda sina barn i det svenska samhället. Programmets mål är att ge föräldrarna tillräckliga erfarenheter för att klara en vardaglig funktionsnivå som skapar realistiska och integrationsfrämjande färdigheter. Detta möjliggör en framtida tillvaro med goda livschanser för familjen. Effekter för individen/familjen: –  ökad tilltro till myndigheter –  motivation till aktivering och karriärplanering –  erhållna färdigheter för att vägleda sina barn i Sverige – ökad identifiering och inkludering i föreningsliv, civilsamhälle och andra prosociala grupper Om Programmet Programmet består av två faser. Den första fasen innehåller alliansbyggande sessioner som syftar till att skapa igenkänning, förståelse och motivation för programmet. Små- och storgruppsdiskussioner samt rollspel används för att identifiera vinster och förluster med att migrerat till Sverige och vilka krav som det nya samhället ställer. Fas två har även det pedagogiska syftet att ge kunskap och förståelse om förutsättningar för en god utveckling hos barn. Programmets upplägg: –  16 träffar i grupp, två timmar per vecka –   8-12 deltagare per föräldragrupp –   Tid: Företrädesvis förmiddag på vardagar då barnen finns på dagis/skola –   OBS. Grupper bestående enbart av mammor eller pappor förordas då detta i väsentlig grad underlättar och möjliggör att lyfta diskussioner i olika ämnen.   –   Adekvata hemuppgifter ges efter varje session Metod och förhållningssätt Programmet bygger på väl utarbetade och testade metoder som har sin grund i KBT (kognitiv beteendeterapi), DBT (dialektisk beteendeterapi) och TBA (tillämpad beteendeanalys). Handledaren har kompetensen att förmedla: Förståelse för de utmaningar som föräldrar från traditionella kulturer möter i ett modernt och sekulariserat land. Förhållningssätt som är nyfiket, utforskande, delande, validerande, icke dömande, modellerande, speglande, omhändertagande, vänligt och primärt icke terapeutiskt. Samtalsteknik som syftar till att vägleda på ett utforskande och icke dömande sätt.
 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.