PATRIARK – BEDÖMNING OCH HANTERING AV RISK FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett både invecklat och känsligt problemområde. Offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten men även pojkar drabbas av det hedersrelaterade våldet. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om våld eller hot om våld som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen/kollektivet och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Våldets kollektiva karaktär medför att gränserna mellan offer och förövare blir svårare att skönja; de som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta, exempelvis mödrar och unga män som upplever ett tryck att sätta familjens rätt framför individens. Våra socionomkonsulter kan med sin mångåriga erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom som rör heder. Vi utför även riskbedömningar som ett komplement till pågående utredningar där hedersinslaget finns och där misstanke finns om att risk föreligger för hedersrelaterat våld. Riskbedömningen utgår utifrån bedömningsverktyget PATRIARK. Samtliga konsulter i EDWelope är utbildade i PATRIARK av prof. Henrik Belfrage. Detta möjliggör att alla riskbedömningar genomgår en intern kvalitetsgranskning innan överlämnande. Arabisktalande personal finns internt. Målgrupp Fall där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld (HV) definierat som faktiskt eller försök till våld eller hot om sådant våld, motiverat helt eller delvis av uppfattningar om heder. I hedersrelaterat våld inkluderas även tvångsäktenskap och arrangerade relationer utan båda parters fria vilja och medgivande.       Syfte Bedömning och hantering av framtida risker för HV. Förslag till praktiska skyddsåtgärder – riskhanteringsstrategi utifrån flera framtida scenarios. Innehåll och genomförande PATRIARK bygger på 30 års internationell forskning utifrån tidigare arbete med riskbedömningsmetoderna SARA, B-safer och SAM. PATRIARK är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld uppdelat på tre områden (domäner) med fem riskfaktorer i varje domän. – Den första domänen klargör typ och allvarlighetsgrad av HV. – Den andra domänen kartlägger gärningspersonen/personernas karakteristik och föreliggande kontext som kan påverka beslut om att använda HV. – Den tredje domänen ger en bild av offret/offrens karakteristik och sårbarhet som kan påverka dennes beslut att delta i skyddsåtgärder. Varje riskfaktor ska bedömas både i den aktuella situationen och historiskt. Bedömaren har alltid möjlighet att komplettera med andra överväganden och fallspecifika faktorer som kan vara relevanta. Bedömning och återkoppling När tillgänglig information har samlats in och värderats bedöms:
 • risk för allvarligt våld
 • akut risk för hedersrelaterat våld
 • sannolika offer
 • andra risker.
Dessa ligger till grund för att belays vilka gärningspersoner som är mest sannolika att fortsätta utöva HV. I vilka fall är det stor risk att våldet eskalerar från hot och förföljelse till allvarligt/dödligt våld? Vilka gärningspersoner kan hanteras i frihet och vilka är i behov av påverkansprogram? Vilka offer behöver skydd och i så fall i vilken form? Framtida tänkbara riskscenarios av hedersrelaterat våld beskrivs och bedöms. Vid bedömningen används kategorierna Låg, Medel eller Hög risk (L, M och H). Bedömaren bör kommentera slutsatserna av bedömningen (hur komplett materialet är, brist på uppgifter). Förslag på lämpliga skyddsåtgärder lämnas till varje scenario.
 • service1
  Våra socionomkonsulter kan med sin gedigna erfarenhet bistå er verksamhet med adekvat kompetens i utredningar inom Barn- och Ungdom och Familjerätt, som rör våld i nära relationer, misshandel, heder, övergrepp eller andra ärenden av komplicerad karaktär.

  Det är här EDWelope kommer in.
 • service2
  Som ledare förväntas man driva processer och arbeta för att verksamhetsutvecklingen i en organisation fortskrider, med en coachande ledarstil där det ingår att kompetensutveckla både sig själv och sina medarbetare.
  Samtidigt som det förväntas att riktlinjer utvecklas, nya samarbetsformer med andra aktörer utarbetas, utvecklingsmedel ska sökas och nya projekt ska inledas, ska även nya rön, lagar och olika bedömningsverktyg implementeras i de dagliga arbetsprocesserna.

  Det är här EDWelope kommer in.

 • service3
  Hur kommer man in i samhället på bästa sätt? Hur fungerar den svenska skolan? Vem hjälper mig med mitt mående?

  Vi erbjuder offentliga aktörer att i nära samarbete utveckla etableringsprogram för nyanlända familjer och individer i grupp utifrån olika perspektiv. Syftet med de insatser som erbjuds är inte att berätta för de nyanlända hur de ska vara, utan att hjälpa att dem hitta framgångsrika och positiva sätt att leva i Sverige.

  Det är här EDWelope kommer in.